Historie knihovny 

 KNIHOVNA VE VYSKYTNÉ EXISTUJE JIŽ VÍCE NEŽ STO LET

 Veřejnou knihovnu založila „Národní jednota pošumavská“ (NJP byl spolek, který propagoval český jazyk a podněcoval k vlastenectví, vznikal  především v pohraničí, aby ochránil Čechy před poněmčováním).

Tento spolek vznikl ve Vyskytné  v r. 1904. Členy byli téměř všichni občané obce, zejména mládež.  Pořádaly se  různé kulturní akce, např. divadla, plesy, stavění máje aj. a z vybraných prostředků se nakupovalo co bylo třeba. Mimo jiné i knihy, které byly po začátku umístěny v malé skříňce v  pokojíku hostince U Novotných čp. 96. Základem knihovny se stal dar asi 40 knih od bohoslovecké literární jednoty "Jirsík" na základě žádosti zdejšího faráře Matěje Staňka. Knihy půjčoval vždy v neděli některý učitel. Z jedné knihy byl poplatek 1 krejcar.

Po první světové válce v roce 1918 přešla správa knihovny na obec.

To už byla obecní knihovna ve škole, pořízena byla velká skříň, později více skříní a do druhé světové války už měla knihovna několik set svazků. Mimo veřejné knihovny existovala také knihovna školní.

V roce 1945 byla přestěhována ze školy na starou faru do nevyhovujících prostor.  Přesto však knih i čtenářů přibývalo.

V roce 1952 dojížděla do obce také pojízdná knihovna z Jihlavy, ale podle dochovaných zápisů z kroniky neměla velký ohlas, knihy si půjčovalo málo lidí a tak přestala do obce zajíždět.

Od roku 1960 si chodili čtenáři půjčovat knihy do požární zbrojnice, zde bylo velmi málo prostoru cca 18 m2, ale čtenáři do knihovny rádi chodili, stále jich přibývalo, hlavně dětí.

Zde převzala knihovnu paní učitelka Alena Vesecká, která má největší zásluhy na rozvoji knihovny ve Vyskytné.  Málokdo ví, že pod jejím vedením v letech 1970 – 1988 dosáhla knihovna nejlepších výsledků. Mladí čtenáři se účastnili různých soutěží, které vyhlašovalo především dětské nakladatelství ALBATROS v Praze a děti z Vyskytné byly celkem  8x  v Praze  vyhodnoceni  jako nejlepší z celé republiky.

Možná na základě právě těchto vítězství, byla dne 9. 4. 1981  slavnostně otevřena nová knihovna na staré faře (po mateřské škole), která měla tři místnosti a  hlavně  i  vlastní čítárnu.

Děti se v knihovně nejen scházely, ale také připravovaly zajímavé akce pro ostatní děti a dospělé. Pořádaly různé zájezdy, navštívily několik známých  osobnosti, (např. spisovatele J. V .Plevu, herečku J. Kurandovou aj.). Řada osobností (básníků, malířů, spisovatelů) také  navštívila školu a knihovnu ve Vyskytné ( např. I .Borská, I. Štuka, L. Stehlík, Fr. Nepil, H. Pražáková, M. Zinnerová, E. Horelová aj.)  a čerpala zde náměty pro svá další díla (E. Horelová).

Děti vedli  rozsáhlou korespondenci s těmito osobnostmi, která je doložena v místní knihovně a ve škole.

Knihovnice paní Alena Vesecká spolu s dětmi sebrala a uchovala mnoho písemných historických a kulturních materiálů ze života naší obce, které by se jistě časem ztratily nebo by byly zapomenuty. Paní Vesecká dovedla nadchnout děti nejen pro čtení, ale i pro historii obce a společně tak zaznamenaly řadu vyprávění starý lidí o životě v první i druhé světové válce.  Některé staré zvyky v obci, velkou práci si daly s podklady o divadelnictví v obci. Přehled o starých řemeslech v obci,  fotogalerii  starý a nových domů dle čísel popisných a mnoho dalších materiálů. Sehnaly mnoho starý fotografií obce, paní Vesecká objela spolu se svým manželem řadu archivů, kde pátrala po historii obce Vyskytná.

Získané materiály také publikovala jednak ve Vlastivědných sbornících, které vydávalo Okresní muzeum v Pelhřimově, dále vydala i několik metodických materiálů určených pro vnitřní potřebu škol, školských zařízení, knihoven a kulturní zařízení Jihočeského kraje především u příležitosti kulatých výročí spisovatelů (např. Josef Čapek, Ilona Borská).

 

Pro zajímavost v roce 1980 měla  knihovna  celkem 2500 knih, 16 titulů novin a časopisů a 80 čtenářů.

 Po roce 1989 zájem o  knihy  pozvolna  upadal,  zůstalo  jen  pár věrných čtenářů, především z řad důchodců. Zdálo se, že upadá i život v naší obci.  

Paní Vesecká však nic jen tak nevzdává a začala spolu se starostou obce Josefem Fridrichovským a celým zastupitelstvem pomalu dávat obec dohromady, hlavně přes kulturní akce, a začalo se dařit.  

Knihovna byla  přemístěna do budovy obecního úřadu, má dvě místnosti.

Obec začala opět vydávat  "Zpravodaj obce", kde se všichni občané dozvěděli  co se v obci událo  nebo co se plánuje, jak která místní organizace pracuje, nikdy tam nechyběl příspěvek místní knihovny a něco z historie obce.  Každou poslední středu v měsíci začaly tzv. „Středečníky“ nebo-li  „posezení při kávě“, kde paní  Vesecká  vždy připravila besedu na nějaké zajímavé téma ze života obce (stará řemesla, zvyky a obyčeje o vánocích, velikonocích, divadelnictví v obci, historie obce, výstava kronik obce aj.) a k tématu připravila vždy i malou výstavu.  Někdy byl pozván  zajímavý host,  který vyprávěl např. o svých cestách v Zambii, Číně, Indii apod.  Starosta vždy na závěr informoval o činnosti obce a zodpověděl dotazy občanů.

Ve spolupráci se školou byla zahájena nová tradice zpívání koled na schodech u kostela a rozsvícení vánočního stromku. Stavění a kácení máje a řada jiných akcí.  Při  setkání  rodáků  ve  Vyskytné,  Branišově  i Sedlištích připravila knihovnice výstavy z historie jednotlivých obcí,  které  byly vysoce oceněny a obdivovány rodáky i místními občany.

Již několik desetiletí ve vánočním čase si veřejnost mohla prohlédnout výstavu betlémů přímo v domku rodiny Veseckých,  k vidění bylo celkem 160 druhů betlémů.

Obec připravila v roce 2008 velkou oslavu devadesátiletého výročí vzniku samostatné Československé republiky a právě knihovnici  Aleně Vesecké patří velký dík za zpracování publikace „Z kroniky času“, která byla k tomuto výročí vydána Obcí Vyskytná, kde byly připomenuty události z let 1918 až 1922 ve Vyskytné a okolí, především z autentických dokumentů místních rodáků.

Knihovnice paní Alena Vesecká zaslouží velké poděkování za činnost nejen v knihovně, ale především pro celou obec, neboť i když se v posledních letech nikde veřejně neprezentovala byla za každou akcí, která se uskutečnila pod hlavičkou obce nebo školy.  Právem dostala v  roce 2010 ocenění od starosty obce za kulturní přínos obci. Knihovnu vedla od roku 1970 do září 2010, před odchodem stihla ještě knihovnu digitalizovat, při té přiležitosti byly vyřazeny poškozené a zastaralé knihy, knihovna má vlastní webové stránky.

 Historie umístění knihovny:

 1904 – hostinec U Novotných

1945 – bývalá fara

1960 – požární zbrojnice

1981 – bývalá fara, po mateřské škole

2003 -  stará škola, nyní obecní úřad          

 Knihovníci:

Josef Buřič

František Vopálenský

Jaroslava Matějková

B. Štěpán

J. Vilím

Josef Komma

Jaroslava Matějková

Alena Vesecká

Věra Jarošová

 

 =================================================================

 

Od září 2010 se stala knihovnicí Věra Jarošová.

 

 Stav knihovního fondu k 31.12.2016:

 V knihovně je celkem 2017 knih, z toho 342 naučné literatury a 1675 krásné literatury. Koupeno nebo získáno darem bylo 56 knih, vyřazeno 52 knih. Celkem měla knihovna 90 čtenářů, z toho 34 dětí do 15 let. Za rok navštívilo knihovnu za účelem půjčení knih  637 návštěvníků a 63 občanů využilo internet.

Vypůjčeno bylo celkem 2931 knih, z toho 222 knih si půjčily děti.

CD bylo vypůjčeno celkem 341 ks. Knihovna zorganizovala celkem 44 akcí pro veřejnost ať už sama nebo ve spolupráci s obecním úřadem nebo se základní školou. 

 

Stav knihovního fondu k 31.12.2015:

 V knihovně bylo celkem 2013 knih, z toho 388 naučné literaturury a 1625 krásné literatury. Koupeno nebo získáno darem bylo 240 knih, vyřazeno 205 knih. Celkem měla v roce 2015 knihovna 72 čtenářů, z toho 25 dětí do 15 let. Za rok navštívilo knihovnu 600 návštěvníků, 58 občanů využilo internet v knihovně a ostatních kulturních akcí připravených knihovnou ve spolupráci s obecním úřadem nebo základní školou se zúčastnilo 1513 návštěvníků. Za  rok bylo vypůjčeno 2888 knih, z toho děti 148. Z výměnného fondu Regionální knihovny Pelhřimov bylo půjčeno 518 svazků, webové stránky knihovny navštívilo 466 občanů.

  

 Stav knihovního fondu k 31.12.2014:

 Celkem v knihovně 1978 knih, z toho 1577 ks krásné literatury (beletrie) a 401 ks naučné literatury. Zakoupeno nebo získáno darem bylo 39 knih a 1 kniha byla vyřazena.

Vypůjčeno bylo celkem 2764 knih, z toho 208 děti do 15 let.

Registrovaných čtenářů 82, z toho 30 děti do 15 let.

Akcí, které připravila knihovna nebo na kterých spolupracovala se školou nebo obecním úřadem se zúčastnilo 1329 lidí. Fyzické návštěvy v knihovně 1990.

 

Stav knihovního fondu k 31.12.2013:

 Celkem v knihovně 1940 knih, z toho krásná literatura 1545 a naučná 395. Vyřazeny 2 knihy, zakoupeno nebo získáno darem 82 knih.Registrovaných čtenářů 73, z toho 22 dětí do 15 let.Vypůjčeno bylo cekem 2 889 knih, z toho 427 knih si půjčily děti do 15 let. Půjčeno celkem 120 CD,  návštěvníci kulturních akci pořádaných nebo spolupořádaných knihovnou  celkem 1417.  Fyzické návštěvy v knihovně 2212.

 

Stav knihovního fondu k 31.12.2012:

 Celkem v knihovně 1860 knih, z toho 1497 krásné literatury 363 naučné. 69 registrovaných čtenářů, z toho 25 dětí do 15 let. Vypůjčeno celkem 2415 knih, z toho 320 knih děti do 15 let.

 

Stav knihovního fondu k 31.12.2011:

 Celkem 1940 knih, z toho 1417 krásná literatura a 523 naučná. 66 čtenářů. Půjčeno 2555 knih.